سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد کشاورز –
کمال محمدزاده –
سیاوش دیندارلو –

چکیده:

پژوهش حاضر باهدف بررسی تبیین رابطه مشارکت کارکنان و عملکرد مدیران با اثربخشی مدارس متوسطه دخترانه شهرمرودشت صورت گرفته است پژوهش حاضرازلحاظ ماهیت و اهداف ازنوع تحقیقات کاربردی می باشد و به لحاظ شیوه گرداوری اطلاعات توصیفی ازنوع همبستگی می باشدو جامعه آماری جامعه این تحقیق شامل تمامی مدیران زن دبیران زن و دانش آموزان دختر مقطع مدارس شهرستان متوسطه مرودشت میب اشد که درسال تحصیلی ۹۰-۸۹ دراین مدارس درحال انجام کار تدریس و تحصیل میباشند که تعداد آنها دراین سال برابر با ۲۳۳۰ نفر است جهت نمونه آماری این پژوهش ا ز بین افراد بصورت تصادفی ساده ۳۰نفر ازمدیران ازبین دبیران ۶۰نفر و از بین دانش آموزان ۱۲۰ نفر را انتخاب و به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید اطلاعات ازطریق سه پرسشنامه مشارکت با پایایی ۰/۸۶ عملکرد میدران با پایایی ۰/۸۷ و اثربخشی با پایایی ۰/۸۷ جمع آوری شد نتایج پژوهش نشان داد که بین مشارکت کارکنان و عملکرد مدیران با اثربخشی مدرسه ازنظر دانش اموزان رابطه وجود دارد.