سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

راضیه قدرجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

توسعه پایدار از یک سو به حفظ محیط زیست و از سوی دیگر به حفظ ساختارهای اجتماعی و اقتصادی شهر کمک می کند.در بحث برنامه ریزی، توسعه شهری، اهداف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی را در رأس سیاست های خود قرار داده است و در واقع تحقق این اهداف نیازمند تعامل همکاری بین مردم با دولت است، حضور و مشارکت مردم در امر توسعه پایدار، ضروری و اجتناب ناپذیر است. در واقع هر چند که مشارکت بر معنای همکاری و همیاری در ایران سابقه دیرین دارد ولی هنوز در جامعه ما نهادینه نشده است و تشکیل شوراهای شهر و نمایندگان مردم، از جمله اقداماتی است که ضرورت مشارکت مردم را در امور شهری با محوریت توسعه پایدار جهت رفع مشکلات عدیده ای شهر، را آشکار میسازد و با مطالعه تجربیات اکثر کشورهای جهان در زمینه مشارکت شهروندان در امور شهری و تأثیر این مشارکت بر توسعه پایدار شهری را، می توان از ضروریات اقداماتی جهت مشارکت مردم در امور شهری دانست، که خود کید دارد که توسعه پایدار یک مفهوم بنیادی است؛ که با Ĥ نقش بسزایی در توسعه پایدار شهری دارد.این مقاله بر این نکته ت در نظر گرفتن نیازهای نسل فعلی و حفظ منابع و ثروت ها برای نسل های آینده، به چالشهایی در مورد مشارکت شهروندان در تصمیم گیری ها و اداره امور شهرها و برنامه ریزی ها می پردازد