سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین نظم فر – عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

مشارکت شهری را می توان به معنای شرکت و حضور جدی فعال آگاهانه ارادی و سازمان یافته و موثر یگان های سازنده شهری یعنی افراد خانوارها گروه ها نهادها و سازمان ها و بخشهای عمومی و خصوصی شهری درفعالیت های اقتصادی اجتماعی فرهنگی زندگی شهری برای نیل به اهداف جامعه شهری دانست تجربیات جهانی نشان میدهد که ا زدهه ۱۹۸۰ میلادی به بعد دربرنامه های توسعه و همچنین توسعه شهری توجه فزاینده ای به رویکرد مشارکتی صورت گرفته است تا جایی که درحال حاضر مشارکت شهری رمز موفقیت پروژه های توسعه شهری و یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد نظام مدیریت شهری و ارکان آن شهرداریها و شوراهای شهر است از این رو امروزه مهمترین رویکرددر مدیریت شهری جلب مشارکت مردم برای اداره امور شهر است به گونه ای که هر فرد گذشته از نقشی که درحیطه فعالیت های شغلی و خانوادگی خود برای اجتماع انجام می دهد به عنوان یک شهروند در ایجاد اداره امورشهری که درآن زندگی می کند نقش خود را بازشناخته و نسبت به وظایفی که پذیرش این نقش برای او ایجاد می کند خود را مقید و مسئول بداند.