سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رمضان قبادپور – کارشناس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سمیرم
مهدی رضا فتحی – رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهرضا

چکیده:

روستاهای شهرستان سمیرم با مسائل ومشکلات زیست محیطی فراوان مواجهه می باشند نبوود وسایل بهداشتی مناسب ،مشکل جمع آوری،انتقال و دفن زباله ها ،آلودگی ناشی از مراتع وزمین های کشواورزی و اوان نمونه هوایرایجی از مشکلات زیست محیطی به شمار می رود که هر یک به تنهایی می تواننود سولامت روستایان را به اطور اندازند با توجه به بازدیدهای صحرایی ،مطالعات میدانی و بحث وگفتگو با جوامع محلی وبه لحاظ گستردگی محدودهشهرستان وپرهزینه بودن روشها وابزارهای مقابله با آن بهترین گزینه استفاده از ارتباط مستقیم زنان روستایی با دیگر گروه اانواده وجلب مشارکت آنها با تاکید بر این واقعیت که زنان از طریق نزدیکی وبا داشتن رریوزه حفاظت وپرورش می توانند از محیط زیست حفاظت نمایند