سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهره برزگری – شرکت خدمات مشاوره فنی مهندسی حامیان کشاورزی نائین

چکیده:

مشارکت خصوصی عمومی جزئی از توافق قرار دادی بین بخش عمومی دولت و بخش خصوصی کارآفرینان یاسرمایه گذاران برای ارایه خدمات اساسی با درگیری موثر جوامع اجتماعی جوامع NGO ها است هدف اصلی مشارکت شناسایی راه های عملی مدیریت موادزاید جامد و پیاده کردن فعالیت هایی است که به دستیابی به اهداف نهایی منجر خواهد شد درچارچوب فرایند خصوصی سازی یک اقتصاد رقابتی شکل میگیرد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه عمومی منجر می شود باید توجه داشت که ویژگی بخش خصوصی درنظر گرفتن سود است و واگذاری خدمات به بخش خصوصی دربیشتر موارد توام با افزایش قیمتهاست با توجه به اینکه دولت درامر خصوصی سازی طی دو برنامه اول و دوم توسعه کشور شکست های جدی داشته است. این مقاله با درنظر گرفتن این ملاحظات به بررسی راه کارهای مشارکت خصوصی عمومی و موفقیت بخش خصوصیدراین امر می پردازد و پیشنهاد می کند که به جای واگذار کردن کلیت خدمات شهری به بخش خصوصی زیرمجموعه هایی را تعریف کرده و آنها را به بخش خصوصی واگذار کنیم.