سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

سید جواد حسینی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

این مقاله نتیجه ۲ سال فعالیت علمی – اجرایی در قالب اقدام پژوهی در بافت منطقه طبرسی مشهد م یباشد ( ۱۱ هکتار) ابتدا با انجام اولین مطالعه اجتماعی وضعیت موجود منطقه در ابعاد مختلف اجتماعی ، اقتصادی شناسایی شد سپس با رویکرد اجتماع محور، بر اساس نتیجه مطالعه انجام شده و با روش شرت مجموعه اقداماتی در بعد حقوقی ، اقتصادی فنی و شهر سازی و اجتماعی طراحی و به انجام رسید. پس از ۱/۵ سال فعالیت، مجموعه اقدامات انجام شده مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت (مطالعه اجتماعی دوم) و بر این اساس شیوه مشارکت محله طراحی گردید . مجموعه مطالعات و اقدامات انجام شده در این منطقه نشان داد مردم ساکن و مالک ظرفیت و توان خوبی در مشارکت بافت منطقه خود دارند در صورتی که اطلاع رسانی کافی و موثر و نیز اطمینان به دست اندر کاران پیدا نمایند به گونه ای که میزان مشارکت ایشان از ۲۵ درصد به بیش از ۸۵ درصد افزایش نشان داد و چنانچه با ادامه این روند مشارکت مردم به مرحله ۱۰۰ درصد برسد، در یک منطقه ۱۱ هکتاری ۹۰۰ میلیارد تومان سرمایه مردم در خدمت توسعه و نوسازی شهری قرار م یگر ید