سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شهر الکترونیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نورمحمد یعقوبی – عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد جواد جمشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیرت فناوری اطلاعات، دانشگاه سیستان و بلوچستا
محمدجعفر جمشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرما

چکیده:

هدف اصلی این مقاله بیان چالش هایی است که پیش روی مشارکت الکترونیکی شهروندان در دولت الکترونیک و توسعه ی دموکراسی الکترونیکی قرار دارد. در این مقاله، در وهله ی اول مفاهیم دولت الکترونیک، دموکراسی الکترونیکی و مشارکت الکترونیکی، تشریح و رابطه ی بین آنها بیان شده است. سپس با بیان چالش های شش گانه ی زیرساختی، فرآیندی، امنیتی، فرهنگی، حقوقی و قانونی، راهکارهای مناسب برای غلبه بر آنها پیشنهاد شده است. غلبه بر این چالش ها. تمامی اقشار جامعه را در تعیین سرنوشت خود سهیم می کند و امکان خط مشی گذاری، تحلیل، ساختاردهی، اجرا و کنترل سیاست های دولت را با مشارکت مستقیم شهروندان امکان پذیر می سازد.