مقاله مشارکت متولیان در حوزه ترویج علم و رضایتمندی از عملکرد آنها: دیدگاه صاحبنظران حقیقی و حقوقی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات از صفحه ۱۷۰ تا ۱۹۴ منتشر شده است.
نام: مشارکت متولیان در حوزه ترویج علم و رضایتمندی از عملکرد آنها: دیدگاه صاحبنظران حقیقی و حقوقی
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علم
مقاله سازوکار ملی
مقاله ایران
مقاله صاحبنظران
مقاله متولیان
مقاله میزان مشارکت
مقاله رضایتمندی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: حسن‌ زاده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: تحلیل و بررسی میزان مشارکت متولیان در ترویج علم و رضایت مندی از عملکرد آنها از دید صاحبنظران حقیقی و حقوقی حوزه ترویج علم.
روش/ رویکرد پژوهش: داده ها توسط تلفیقی از روش های اسنادی-کتابخانه ای و پیمایشی گردآوری شده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته و روش نمونه گیری، هدفمند و گلوله برفی بوده است. جامعه پژوهش، شامل ۳۰ نفر از صاحبنظران حقیقی و ۳۰ نفر از صاحبنظران حقوقی شاغل در نهادهای متولی ترویج علم در کشور است.
یافته ها: از نظر «میزان مشارکت»، تنها «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه ها)» و «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» توانسته اند شاخص «متوسط به بالا» را از آن خود کنند.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که میزان مشارکت متولیان در فرآیند ترویج علم در حد کمی است و همچنین نحوه عملکرد آنها نیز رضایت بخش نیست. به منظور تقویت فرآیند ترویج علم در کشور و موفقیت سازوکار ملی آن، میزان مشارکت متولیان ترویج علم باید افزایش یابد.