سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جواد درویشی خاتونی – کارشناس ارشد رسوب شناسی، مدریت زمین شناسی دریایی، سازمان زمین شناسی ک
راضیه لک – پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اآتشافات معدنی آشور
علی محمدی – دانشجوی دکتری زمین شناسی، دانشگاه صنعتی زوریخ ETH-Zurich سوئیس

چکیده:

دریاچهی اورمیه بزرگترین دریاچهی فوق شور در جهان است آه در شمال غرب ایران، سرزمین آذربایجان واقع شده است آه یک حوضه بسته درون قاره ای مستقل است آه وسعتی حدود ۶٠٠٠ آیلومتر مربع با متوسط عمق ۶ متر دارد. بررسی هیدروشیمی آب دریاچه اورمیه با استفاده از داده های مربوط به سال های ٢٠٠٧ تا ٢٠١٢ و نمونه برداری آب در دوره مورد مطالعه انجام شد. در طول ۶ سال ١٢٠ نمونه آب مورد آنالیز قرار گرفت. شورابه مسیر IIIB1b دیاگرام تکامل شورابه ارائه شده توسط Eugster & Hardie, 1978 را طی نموده است. در دیاگرام تکامل شورابه ذآر شده ملاحظه می گردد آه تیپ Na- Mg-Cl مربوط به دوره قبل از خشک شدن دریاچه اورمیه و تیپ Mg-Na-Cl مربوط به دوره خشک می باشد. به نظر میرسد این حالت نیز یک حالت گذرا باشد و این دریاچه در نهایت با تبخیر بیشتر، به سالینیتی بالاتر می رسد(اآنون شوری دریاچه بیش ۴٠٠ گرم در لیتر می باشد) و با ته نشست هالیت، به تیپ Mg-SO4-Cl تکامل می یابد. لذا دیاگرام مذآور شامل اندآی تغییر می شود. تیپ فعلی شورابه در مسیر III2b دیاگرام تکامل شورابه است. با گذشت زمان اختلاف ترآیب شیمیایی دریاچه در شمال و جنوب بزرگراه شهید آلانتری بیشتر می شود.