سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدجلال حسینی – مهندسی حمل و نقل و ترافیک–دانشگاه صنعتی شریف
طاهره دلک آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد –دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده:

سفرهای دانش آموزی حدود یک سوم سفرهای درون شهری را تشکیل می دهد سفرهای دانشآموزی چه آنها که سواره انجام می شوند و چه آنها که پیاده و یا با دوچرخه نگرانی هایی را برای والدین به همراه دارداما با بررسی به موقع و دقیق و انجام تحقیقات مطالعاتی می توان پرتردد ترین مسیر های منتهی به مراکز آموزشی را شناسایی کرد و در صدد ایمن سازی آنها برآمد. ایمن سازی و مناسب سازی معابر یادشده ،نصب تجهیزات لازم و ایجاد امکان پیاده روی ایمن برای دانشآموزان می تواند هدف اصلی طرح باشد. بررسی موارد مربروط به سفرهای دانشآموزی و تبعاتی که بوجود می آورند می تواند در قالب موضوعات مناسب مطالعاتی تحقیقاتی در شهر باشد.