سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

اشکان رجایی – کارشناس ارشد روسازی ونگهداری خطوط ریلی
مرجانه گلستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

دراین مقاله از مساله کلاسیک مسیریابی وسایل نقلیه شامل چندین دپو MDVRP) به منظور مدلسازی مساله مسیریابی لکوموتیوها با چندین مرکزاعزام همراه با محدودیت مسافت سیر استفاده شده است این مساله یک یاز نیازهای عمده صنعت ریلی به شمار می آید و تا پیش از این به مدلسازی و حل این مساله در شرایط وجود چندین مرکز برای اعزام لکوموتیو همراه با محدودیت مسافت سیر عدم امکان سوخت گیری مجدد پرداخته نشده است این مقاله مرور جامعی برتکنیکهای حل مساله مسیریابی وسایل نقلیه درشرایط وجود چنددپو داشته مساله را مدل کرده و دردومرحله آن را حل می کند درقدم اول با استفاده از یک روش تخصیص مناسب هر مشتری را به یک دپو تخصیص داده و سپس درمرحله دوم با استفاده از الگوریتم ژنتیک مسیر بهینه سیرهر لکوموتیو را از دپو به مشتریان و بازگشت به دپو تعیین می کند بگونها ی که محدودیت های مساله برآورد گردد درنهایت برای تعیین اعتبار مدل مقایسه ای بین جوابهای حاصل ازاین روش و روشهای پیشین صورت می گیرد.