سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حامد عباسقلی زاده – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تسوج- ایر
ناصر پورمعلم – دکترای حمل و نقل و ترافیک – دانشکده فنی مهندسی-دانشگاه بین المللی ا

چکیده:

استفاده از سیستم اتوبوستندرو در کنار سیستم ریلی در چند سال اخیر روند روبه رشدی داشته است. اغلب روشهای مسیریابی برای مدهای سریع حمل و نقل برای سیستم ریلی(غیر خیابانی) می باشند. به این صورت که مسأله مسیریابی برای حملونقل عمومی سریع، به صورت تعیین محل یا موقعیت بهینه ایستگاهها و امتداد مسیر در یکشهر تعریفمی گردید. از طرف دیگر روشهای ابتکاری یا اکتشافی به خاطر فقدان پیچیدگیها و سرعتعمل بالای خود در حل مسائل مختلفمورد توجه محققین قرار دارند. در این مقاله یکروش ابتکاری بر اساس معیار پوششسفر ایستگاهها و دسترسی به نقاط مهم شهری معرفی میشود. روش حل شامل دو مرحله است: مرحله اول ترکیبی از دو روش پیشین پوششجمعیتی و پوششسفر است که در این جا برای سیستم اتوبوستندرو تنظیم شده است. با مقایسه نتایج مشخصمی شود پوششسفر امتدادهای بدست آمده از روش جدید، نسبت به دو روشقبلی بهبود یافته است. در مرحله دوم بر اساسامتداد تشکیل شده در مرحله اول و اطلاعات شبکه معابر شهری، مسیری متشکل از خیابان های شهری ساخته می شود. مطالعه موردی این مقاله بر روی اطلاعاتشبکه شهر تبریز صورت گرفته است.