سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محبوبه آریانی – دانشجوی ارشد دانشگاه علم و صنعت
کریم محمدی – استاد دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

مسیریابیایمن درشبکههای اقتضایی متحرک دارای اهمیت ویژهای میباشد. ازاینرو در این مقاله بهدنبال یافتن مسیرهای ایمن وپایدار جهت ارسالداده بین یک مبدا و مقصد مشخص بوده و با طراحی یک استراتژی کامل و ارائه یکزیرساخت بسیار ساده جهت ارسال دادهها با قابلیت اطمینان بالاتر میکوشیم. در الگوریتم پیشنهادی RAODV) در ابتدا به گروهبندی نودها در شبکه پرداخته و با اینروش سلسله مراتبی دو هدفرا دنبالمیکنیم: ۱ -بدستآوردن توپولوژی کاملیاز شبکه برای پیادهسازی الگوریتم پیشنهادی ۲ – شناسایی نودهای مطمئنتر جهت انجام امور مدیریتیشبکه. سعی میکنیم شبکهرا به گروههاییکه پایداری بالایی دارند تقسیم کرده تا کمترین تغییراترا داشتهباشیم. اگر نودهایی که در تقاطع چندین مسیر درشبکه، دچار خطا شوند، کلیه مسیرهای عبوری از این نودها همزمان دچار خطا و اشتباه شدهو بطورقابل ملاحظهای یافتن مسیرهای ایمن بین مبدا و مقصد کاهش مییابد. دراین مقالهبا یافتن نقاط گلوگاهو مستقرکردن نودهای معتبر R-node در این نقاط، ایمنی و پایداری مسیرهارا تضمین میکنیم. با یکنگاه گراف توری به شبکههای اقتضایی، و بهکمک ماتریس الحاقیو الگوریتم مینیمم برش نقاطگلوگاه شناساییشدهو مستقرساختن R-node ها دراین نقاط، مسیربین مبدا و مقصدرا تقویت کرده واز بوجود آمدن ازدحام درایننقاط جلوگیری مینماییم