مقاله مسکن و پیوستگی ساختاری – کارکردی: بحثی در نظاموارگی فضای روستایی مورد: روستاهای بخش راز و جرگلان شهرستان بجنورد (خراسان شمالی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در جغرافیا از صفحه ۷ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: مسکن و پیوستگی ساختاری – کارکردی: بحثی در نظاموارگی فضای روستایی مورد: روستاهای بخش راز و جرگلان شهرستان بجنورد (خراسان شمالی)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسکن روستایی
مقاله پویش ساختاری کارکردی
مقاله راز و جرگلان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی فضلی عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزپور فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: محبی علی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسی نظاموار سرشت فضایی پدیده های جغرافیایی، از کارآمدترین رویکردها نزد جغرافیدانان امروز به شمار می رود. در این راستا، وارسی سکونتگاه ها و مسکن روستایی با خصلت فضایی، می تواند به ردیابی و وسعت بخشیدن به این دیدگاه ها کمک نماید. این مقاله می کوشد با توجه به مجموعه عوامل شکل دهنده و اثرگذار، ویژگی های ساختاری – کارکردی مسکن را در روستاهای ترکمن نشین بجنورد (خراسان شمالی)، از یک سو، و نقش آن در برپایی چشم انداز و فضای عمومی سکونتگاه ها را از سوی دیگر، بررسی می کند. روش شناسی این مقاله بر پاردایم فضایی استوار است که بر اساس روش قیاسی و تعمیم کل به جزء به نتیجه گیری می پردازد. این مقاله از نوع کاربردی است که با توجه به روش تحلیلی – توصیفی، از تکنیک پیمایش و ابزار مشاهده و مصاحبه استفاده کرده است. نتایج این مقاله روشن می سازد که پویش ساختاری – کارکردی حاکم (مجموعه عناصر و عوامل دخیل در عرصه های محیطی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی) به نحوی نظاموار تمام روابط و مناسبات درونی سکونتگاه های روستایی، از جمله مسکن را نظم دهی و مشخص می نماید و بدینسان، خانه های ترکمنان ساکن در این ناحیه برپا شده، شکل پذیرفته اند.