سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

الهه علی محمدی کاکرودی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
سیدعلی اصغر موسوی – شهردار علی آباد کتول
سوگند روئین تن کشایه – دانشجویکارشناسی ارشد معماری

چکیده:

به دنبال تغییر در شرایط و عوامل موثربرگسترش شهرها و افزایش ابعاد اندازه شان با دستیازی به محیط طبیعی و حومه ها این پژوهش درپی شناخت جایگاه مقررات ملی صرفه جویی درمصرف انرزی درارتقای مسکن روستایی و ارایه نکات اساسی برای تسهیل به کارگیری این مقررات درروند ساخت و ساز درروستاهاست امروزه اهمیت صرفه جویی درمصرف انرژی درساختمان ها بیش از پیش برمتخصصان مدیران جوامع و مردم آشکار شده است به گونه ای که بسیاری از صاحبنظران این موضوع را به عنوان یک عامل کلیدی درآینده توسعه پایدار در صنعت ساختمان مطرح کننده درهمین راستا و با توجه به اینکهمنابع انرژی و محیط زیست با محدودیت های جدیمواجه شده اند دربیشتر کشورها صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان ها به یکی از اولویت های اصلی درم قررات ملی ساختمان درچند دهه اخیر تبدیل شده است درادوار گذشته ساخت و سازهای مناطق روستایی همانند شهرها همساز با اقلیم و شرایط زیست محیطی منطقه بوده از آنجا که عوامل متعددی در صرفه جویی درمصرف انرژی نقش دارند و با درنظر داشتن تفاوت های مهمی که بین مسکن شهری و روستایی در تمامی عوامل طراحی و اجرا وجود دارد اتخاذ رویکردی متفاوت در تدوین ضوابط و مقررات ساختمان های روستایی ضروری است.