سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدحمید قوام شهیدی – دکتری مهندسی عمران – مشاور وزیر بازرگانی
همت ویسی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک – عضو شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج .

چکیده:

در این مقاله پس از ارائه مقدمه کوتاه ی در خصوص اهم یت مستندساز ی، بخش ی از استاندارد ا یزو ۹۰۰۰ که مرتبط با مستندسازی است ارائهمی شود . در ادامه در مورد مستندات فناوری بحث کرده و سپس سطوح مستندات در انتقال دانش شامل CBU, PART, CKD, SKD بیان م ی شوند . در ادامه مستندات در پروژه ها ی تحق یقاتی و کل یات آن شامل توسعه، حفظ و ارائه م ورد بررسی قرار گرفته و سپسمستندسازی در ح ین انجام پروژه مطرح شده و در در ادامه مستندات مورد نیاز پروژه های تحقیقاتی ارائه می شود . در دنباله بحث الگوها ی فیزیکی مستندساز ی به طور مبسوط ب یان م ی گردند و سپس رابطه مستندساز ی و ک یفیت محصولات ذکر گردیده و در نهای ت چشم انداز آینده مستندسازی ترسیم می گردد .