مقاله مساله نمایندگی و قیمت گذاری خدمات حسابرسی مستقل آزمونی مبتنی بر فرضیه جریان های نقدی آزاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در بررسیهای حسابداری و حسابرسی از صفحه ۹۷ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: مساله نمایندگی و قیمت گذاری خدمات حسابرسی مستقل آزمونی مبتنی بر فرضیه جریان های نقدی آزاد
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرصت های رشد
مقاله حق الزحمه حسابرسی
مقاله مساله نمایندگی
مقاله فرضیه جریان نقد آزاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوی طبری سیدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: رباط میلی مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی اصل فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به تاثیر مسائل نمایندگی ناشی از جریان های نقدی آزاد شرکت ها بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی مستقل پرداخته است. به منظور بررسی ارتباط بین هزینه های نمایندگی ناشی از جریان های نقدی آزاد و حق الزحمه حسابرسی، شرکت های نمونه تحقیق بر حسب سطوح جریان های نقدی و فرصت های رشد به چهار گروه تقسیم شدند و سپس ارتباط بین سطح حق الزحمه حسابرسی گروه ها و متغیرهای آزمایشی هزینه نمایندگی مورد سنجش قرار گرفت. تعداد ۸۸ شرکت طی دوره زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸ انتخاب و فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون تحلیل کوواریانس و به روش پنل آزمون گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که حق الزحمه حسابرسی در شرکت هایی که جریان های نقدی آزاد آنها بالا و فرصت های رشد آنها زیاد می باشد، بالاتر از شرکت هایی است که جریان های نقدی آزاد آنها پایین اما فرصت های رشد بالایی دارند. به علاوه در شرکت هایی که جریان های نقدی آزاد و فرصت های رشد آن ها بالا باشد، با افزایش میزان بدهی ها میانگین حق الزحمه حسابرسی افزایش می یابد. اما بر طبق نتایج حاصل، افزایش میزان سود تقسیمی موجب کاهش مساله نمایندگی ناشی از جریان های نقدی آزاد نمی شود.