سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدی گلپایگانی – دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه صنعتی شاهرود
جعفر فتحعلی –

چکیده:

در مساله مکانیابی خط در فضای دو بعدی ، هدف یافتن یک خط ( راست ) در صفحه است بطوریکه مجموع فواصل وزنی یاماکزیمم فاصله وزنی نقاط تا خط ، می نیمم شود. ما در این مقاله ، مساله را برای حالتی که نقاط دارای وزن مثبت و منفی بوده ومجموع وزن ها مثبت می باشد مورد بررسی قرار داده و خواصی را برای آن بدست می آوریم . در ادامه با ارائه مثال هایی نشان می دهیم برخی گزاره هایی که در مساله مکانیابی خط باوزن های مثبت برقرار است ، برای همین مساله با وزن های مثبت و منفی لزوما برقرار نمی باشد