سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدی زعفرانیه –
یاسر رختیانی –

چکیده:

مساله مکانیابی بدون ظرفیت راهکاری است برای پیدا کردن مکان سرویسدهندههای جدید برای سرویس دادن به نقاط موجود است به طوریکه کمترین هزینه برای سرویس دادن به نقاط مشخص شود. در دنیای واقعی بسیاری از مسائلوابسته به پارامترهای تصادفی هستند که در این مقاله هزینهها به صورت متعیرهای تصادفی گسسته در نظر گرفته شدهاند. در این مقاله یک روش برای حل مسائل مکانیابی بدون ظرفیت تصادفی ارائه شده است