سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمهدی صناعتیان – دانشگاه علوم و فنون عضو هیئت علمی مازندرانبابل
لاله گل افشان – مدرس گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

دراینم قاله به بررسی و حل مساله فروشنده دورگرد به عنوان یک مساله بسیارکاربردی درعلوم گوناگون پرداخته ایم و درواقع این مساله به عنوان مساله ای دشوار دربهینه سازی ترکیبی است که درعلوم کامپیوتر و تحقیق درعملیات بررسی شده است برای حل این مساله از روش الگوریتم ژنتیک استفاده شدهاست که به عنوان یک روی ابتکاری برپایه تکامل طبیعی است با توجه به نارسایی و ناکارآمدی الگوریتم ژنتیک درطی انجام عمل بهینه سازی این مقاله به بهبود و اصلاح الگوریتم از طریق تطبیق پارامترهای آن با شرایط مساله پرداخته است درنهایت الگوریتم ژنتیک تطبیقی درنرم افزار Matlab پیاده سازی شده و با کمک آن مساله فروشنده دوره گرد برای نقشه های واقعی درسه مقیاس شهر بابل استان مازندران و کشور ایران اجرا گردید و نتایج مورد بررسی قرارگرفت .