سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سیدمحمدحسین شجاعی – پژوهشکده مطالعات فناوری
مهیار خادم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سیدرضا سلامی – دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

از انجا که ازیک سو مناطق ویژه اقتصادی درجهان پیوندی کلیدی با مسائل اصلی توسعه اقتصادی و تکنولوژیکی دارند و ازسوی دیگر پتانسیلی مطلوب برای شکل دادن به نظام ملی نوآوری ازطریق استقرار نظامهای نوآوری منطقه ای و شبکه سازی انها دارند و به علاوه بخش عمده زیرساخت های اصلی استقرار آنها درکشور بصورت بالقوه یا بالفعل وجود دارد مطالعه وب ررس یمسائل و موانع تحقق مناطق ویژه اقتصادی درایران ضروری به نظر می رسد نهادها علاوه برآنکه یکی از اجزای اصلی نظامهای نوآوری منطقه ای هستند درسه جز دیگر شرکت ها زیرساخت دانشی و سیاست گذاریهای نواوری منطقه ای بطور مستقیم و یا غیرمستقیم تاثیر گذارند از این رو نهادها جزئی بسیاربنیادین هم درفهم و تحلیل و هم درپیاده سازی و موفقیت نظامهای نوآوری منطقه ای هستند. دراین تحقیق برانیم تا با استفاده از روش ترازیابی و بررسی کشورهای موفق این مساله را ازمنظر نهادی مورد کنکاش و تحقیق قرار داده و مسائل نهادی تشکیل نظام های نوآوری منطقه ای درمناطق ویژه اقتصادی ایران را بررسی نماییم