سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

درنا خورشیدیان – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

چکیده:

تالاب انزلی منطقه وسیعی با شرایط متفاوت زیست محیطی است که تشکیل شده است از گستره آب شیرین با بستری از نیزار -مناطق آبی کم عمق وچمنزارها یی که بص ورت فصلی غرقا ب می شوند . تالاب انزلی توسط یک مرز شنی از دریای خزر جدا شده است. بیشتر نواحی شرقی تالاب و منطقه حفا ظت شده سیا ه کشیم به طور گسترده ای پوشیده از نیزار است . اما غرب و نواحی مرکزی دارای سطح باز آبی است . این تالاب در خرداد ما ه سا ل ۱۳۵۴ در سا یت رامسر به ثبت رسید. نوسانات سطح آب دریای خزرو پدیده یوتریفیکا سیون ( غنی سا زی آب توسط مواد مغذی )، که در اثر ورود فا ضلاب تصفیه نشده ایجا د می شود ، با عث شد که اکوسیستم تالاب رو بزوال نهد .تالاب در کم ارتفاع ترین محدوده حوزه آبخیز واقع است و از طریق بندر انزلی به دریای خزر راه می یابد. سه منطقه حفا ظت شده در تالاب انزلی تعیین گردیده اند . شکا ر، ما هیگیری، قطع درختا ن و بسیا ری از فعا لیتهای مختلف دیگر در این منطقه اکیدأ ممنوع است. طبق قا نون این منا طق تنها منا طق حفا ظت شده داخل تالاب می با شند.