سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن رضائی – دانشجوی دکترای زمین شناسی مهندسی،دانشگاه فردوسی مشهد
میثم صفویان – کارشناس ارشد خاک و پی،شرکت مهندسین مشاور زایندآب اصفهان

چکیده:

کانالهای آبیاری با توجه به طول زیادشان درطول مسیر خود از مناطقی با شرایط توپوگرافی و زمین شناسی مختلف عبور می کنند بههنگام مطالعات ژئوتکنیکی کانالهای آبیاری این تنوع باعث می شود که درهربخش با توجه به شرایط خاص آن بررسی ها و کاوشهای خاصی مورد نیاز باشد عمده ترین مشکل قابل پیش بینی دراین مناطق بحث زمین لغزش می باشد زمین لغزش هم درمصالح خاکی و هم درمصالح سنگی م یتواند اتفاق افتد جهت احداث کانال درزمینهای شیبدار نیاز به ایجاد ترانشه می باشد که این امر باعث بهم خوردن شیب طبیعی زمین و ناپایداری آن می شود از سوی دیگر احداث کانال و جریان آب درداخل آن عموما باعث اشباع شدن مصالح زیرکانال شده و به ناپایداری شیروانی می افزایند از این رو قبل از شروع عملیات اجرای دراینگونه مناطق بایستی کاوش های صحرایی و آزمایشگاهی لازم انجامگرفته و پارامترهای مورد نیاز متناسب با این مسائل به دست آید درنهایت تحلیل های لازم برای بررسی مشکل و ارایه راه کارهای مناسب انجام شود.