مسئولیت اجتماعی :

مسئولیت اجتماعی به تصمیم گیری سازمان بر مبنا ی ارزش های اجتماعی، اصول اخلاقی و الزامات قانونی با در نظر داشتن منافع بلندمدت افراد ، جوامع و محیط زیست اشاره دارد. (حقیقی; خلیل، ۱۳۹۰، ص.(۸۶ رقابت شدید، افزایش جمعیت و کمیابی منابع، آلودگی محیط ، باعث به وجود آمدن رویکردهای نوین به سازمان و مدیریت شد که تعهد و مسئولیت اجتماعی نیز نتیجه آن تحولات بود. در واقع شاید بتوان گفت که مطرح شدن این مسئولیت پاسخی بود به نیازها و چالشهای محیطی . در مسئولیت اجتماعی به چهار دسته از عوامل اصلی پرداخته میشود که عبارتند از: نهضت مصرف کننده، روابط جامعه، بازاریابی سبز و تنوع (دعایی فتحی، .(۱۳۸۵

بازاریابی و محیط زیست :

پژوهشگران پیشبینی کرده اند که با افزایش دمای کره زمین بیش از دو درجه سانتیگراد حیات انسان و دیگر موجودات به شدت در معرض خطر نابودی قرار خواهد گرفت و به همین دلیل این دما را دمای بحران یا نقطه بحران نام گذاری کرده اند، چرا که افزایش دما بیش از این مقدار باعث بروز طوفانهای سهمگین، خشکسالی، افزایش سطح آبها، گرم شدن کره زمین و در نهایت بیماری و مرگ انسان و دیگر موجودات خواهد شد.

برای مثال در دهه های اخیر % ۱۵ از جنگلهای حاشیه رود آمازون از بین رفته است که این مسئله معادل انتشار % ۲۰ از گازهای گلخانه ای در سراسر جهان می باشد، همچنین گزارشها حاکی از آن است که تغیرات جوی و ذوب شدن یخها باعث خشک شدن نیمی از جنگلهای آمازون تا سال ۲۰۳۰ میلادی خواهد شد و تنها راه جلوگیری از این آسیب، جلوگیری از افزایش دمای زمین و تغیرات جوی است.