سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرزانه جلالی علی آبادی – دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تهران

چکیده:

به سختی م یتوان کتاب یا مقال های در زمینه ی مسئولیت اجتماعی شرکتCSR) یافت که به مقاله میلتونفریدمن در سال ۱۹۷۰ اشاره نکرده باشد[ ۵]. مقال های که در آن فریدمن به تندی ازCSR انتقاد م یکند. نظریه نهادی جدیدCSR، را به عنوان شکلی از حاکمیت مورد بررسی قرار م یدهد. این دیدگاه پیشنهاد م یکند کهCSR را فرای یک رفتار اختیاری شرکت بدانیم و در مورد اینکه چرا و چگونه شرکت ها باید مسئولیت اجتماعی خود را ایفا نمایند از نظر تاریخی و سیاسی درک بیشتری بیابیم طرفدارانCSR معتقدند که شرکت ها در صورت اجرای مسئولیت های اجتماعی خود، در بلند مدت سود بیشتری کسب م یکنند، در حالی که منتقدان از جمله فریدمن، اعتقاد دارند که توجه به مسئولیت های اجتماعی،شرکت را از مسئولیت های اقتصادی خود دور م یکند و تنها جنبه ی نمایشی دارد و در جهت دخالت دولت بر.[ شرکت های بزرگ و پررنگ کردن نقش دولت مطرح م یشود [ ۵ در این مقاله به بررسی بیشتر این موضوعات و بیان یک مثال کاربردی از نظریه نهادی م یپردازیم. یکالگوی نهادی که توسط لوسبری( ۱۹۹۷ )پیشنهاد شده است، یکی از کاربردهای عملی برای نظریه نهادی جدیداست. جعبه ابزار نهادی یک ماتریس دو بعدی از رویکردهای نهادی است که به توضیحات در زمینه حسابداری .[ اجتماعی و تغییر، کمک م یکند