سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

کبری شادمانی –
آزاده شاهی زاده قبادی –
مریم شادمانی –

چکیده:

سازمانهای تجاری برای موفقیت دردنیای رقابتی امروزه به اجرای مسئولیت اجتماعی شرکت نیازدارند مسئولیت اجتماعی شرکت فراتررفتن ازچارچوب حداقل الزامات قانونی است که سازمان درآن فعالیت می کند درواقع مسئولیت اجتماعی شرکت ها رویکردی متعالی به کسب و کار است که تاثیر اجتماعی یک سازمان برجامعه چه داخلی و چه خارجی را مدنظر قرارمیدهد و هدف اصلی آن فراهم آوردن تمامی بخشها اعم از دولتی خصوصی و داوطلبان جهت همکاری با یکدیگر و چنین رویکردی مستلزم ایجاد یک فرهنگ قوی است که برارزشهای مسئولیت اجتماعی وشایستگیهایی که برای دستیابی به منافع هم افزایی مورد نیاز است تاکید کند و کارکنان سازمان یک جایگاه مرکزی دربهبود چنین فرهنگی دارا هستند دراین مقاله به مسئولیت اجتماعی شرکت و نقش کلیدی منابع انسانی پرداخته میشود. مدیریت منابع انسانی یک نقش هدایت کننده درتشویق وترغیب فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت درهمه سطوح دارد. این مقاله شامل سه بخش است بخش اول شامل ادبیات تحقیق است دربخش دوم راهکارهای عملی برای درونی کردن مسئولیت اجتماعی شرکت از طریق واحد منابع انسانی را ارایه میدهد و دربخش سوم با نتیجه گیری خاتمه می یابد.