سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محسن صادق عملنیک – دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشکده صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه تهران،
احسان مردان – دانشجوی مقطع دکتری، رشته مهندسی صنایع، دانشکده صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

این تحقیق به این تحقیق به بررسی مسئله موجودی تکپریودی با ترجیح در مصرف محصولات در شرایط اختلال میپردازد. دو محصول جهت برآوردهسازی تقاضا مورد استفاده قرار گرفته است که محصول اول، محصول اصلی و محصول دوم، محصول جایگزین است. تامینکنندهها مواجه با اختلال و عدم قطعیت در تحویل سفارش از نوع بازده تصادفیمیباشد . تقاضا غیرقطعی و دارای تابع توزیع معلوم میباشد. سفارشدهی هر دو محصول باهم و قبل از مشخص شدن پارامترهای غیر قطعی صورت میگیرد. ترجیح بر این است که تقاضا توسط کالای اصلی برآوردهگردد یعنی تا زمانی که از محصول اصلی موجود باشد، تقاضا میبایست توسط آن برآورده شود. در غیر این صورت تقاضا میتواند توسط محصولجایگزین برآوردهشود. تصمیم گیرنده ریسک خنثی در نظر گرفته شده است که سعی در حداکثرسازی سود دارد. در مسئله ی مورد بررسی نشانداده شده است که تابع سود محدب است. نتایج عددی نشاندهندهی رفتار تابع سود و نشاندهندهی مقادیری است که تصمیم گیرنده میبایست به هرکدام از تامین کنندگان سفارش دهد.