سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی ملاجان – کارشناس ارشد مهندسی صنایع- مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی، دانشگاه
سیدمحمدباقر ملائک – استاد تمام، دانشگاه صنعتی شریف
عباسعلی کارشناس – کارشناس ارشد مهندسی صنایع- مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی، دانشگاه

چکیده:

فعالیت ها FRs) در سیستم های مهندسی مجموعه راه حل هایی هستند که به منظور برآورده سازی نیازهای درخواست شده توسط دینفعان سیستم ارائه می شوند. در یک طراحی توانمند مهندسی، استقلال خطی هر یک ازFRsنسبت به دیگرFRs پدیده مطلوبی است که امکان اعمال مستقل برخی تغییرات دلخواه را بر هر یک ازFRs را فراهم می کند . عدم وجود چنین شرایطی بیان کننده نوعیکوپلبینFRs است که پیامدهایی چون کاهش کیفیت؛ افزایش هزینه تولید، و افزایش پیچیدگی سیستم را به همراه دارد. این مطالعه، مسئله کوپل بین FRs را مورد خطاب قرار می دهد و پس از ارائه مدلهای موجود در توصیف شکل گیری پدیده کوپل بینFRs با استفاده از اصل شمارش و تحلیل ساختار کوواریانس بین متغیرهای تصادفی، دیگر علت های ریشه ای راکه در شکل گیری کوپل بینFRsموثر هستند مدلسازی آماری نموده و در محیط نرم افزارTurbo: C++نیز شبیه سازی می کند. قابلیت کاربردی مدل های ارائه شده در این مطالعه با تحلیل شبکه برق ایالات متحده آمریکا به نمایش گذاشته می شود