سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد جبرائیلی – عضو هیات علمی گروه فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
زهرا زارع فضل الهی –
یوسف محمد پور –
عباس دولابی –

چکیده:

نیاز حیاتی نظام ارایه خدمات سلامت به اطلاعات و عدم پاسخگویی پرونده های کاغذی به این نیازها به دلیل محدودیت های ذاتی شان باعث شد که حرکت به سوی سیستم های اطلاعات کامپیوتری از حدود ۵۰ سال پیش آغاز شود که آرمان و هدف نهایی این سیستم ها دستیابی به یک سیستم اطلاعات بیمارستانی یکپارچه می باشد اما اجرای آن درسازمان های مراقبت سلامت مزایا و مشکلاتی به همراه دارد هدف این تحقیق شناسایی مزایا و مشکلاتی ناشی از اجرای HIS درمراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از دیدگاه کاربران می باشد این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی بود که بروش مقطعی درسال ۸۹ انجام گرفت جامعه پژوهش شامل کاربران HIS درمراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه بود که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای ۱۶۰ نفر از آنها انتخاب شد داده ها از طریق یک پرسشنامه که روایی و پایایی آن مورد تایید قرارگرفت جمع آوری گردید وتوسط نرم افزار آماری SPSS و با استفاده از آزمونهای خی دو و t-test و پیرسون تحلیل شد.