سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عارفه عربانی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – دانشگاه تهران
علی فاخر – دانشیار دانشکده مهندسی عمران – دانشگاه تهران

چکیده:

هدف اصلی این مقاله معرفی روش های کاهندهی نشست در طراحی گروه شمع و نشان دادن مزایای نسبی آن در مقایسه با روش سنتی طراحی است. روش طراحی با تحلیل فرق دارد. در این مقاله برای تحلیل و مدل سازی خاک از فنر استفاده شده است. در محل تماس جدار جانبی شمع ها با خاک، در هر گره از سه فنر استفاده شده که مشخصات فنر ها با توجه به شرایط خاک از روی منحنی های Q-Z و T-Z ، P-Y تعریف شده است، لذا این روش ساده تحلیل گروه شمع نیز در کنار روش شمعهای کاهندهی نشست برای طراحی گروه شمع در مقاله ارائه می شود. برای مقایسه روش های جدید و سنتی در طراحی گروه شمع، یک مطالعهی موردی انجام شده و نتایج حاصل از روش سنتی و شمعهای کاهندهی نشست ارائه شده است. این مقاله نتیجه میگیرد که بر خلاف روش سنتی طراحی گروه شمع که شرایط لازم را جهت استفاده از ظرفیت نهایی شمع ها فراهم نکرده و بسیار محافظه کارانه است، روش جدید طراحی گروه شمع با تعیین تعداد بهینه شمع ها سبب می شود که شمعها و پیگسترده مستقر بر آنها تقریبا به صورت همزمان به مرحله تسلیم برسند و طراحی دارای شرایط بهینه ای باشدکه از نظر اقتصادی دارای اهمیت است.