سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید خلج زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه علوم دامی، ساوه، ایران
اردشیر نجاتی جوارمی – دانشگاه تهران، گروه علوم دامی، کرج، ایران
حسن مهربانی یگانه – دانشگاه تهران، گروه علوم دامی، کرج، ایران

چکیده:

هدف تحقیق حاضر، بررسی استفاده از اطلاعات مولکولی بر پیشرفت ژنتیکی گاوهای شیری در یک برنامه رایج آزمون نتاج بود . پیشرفت ژنتیکی در چهارمسیر مختلف انتخاب شامل گاوهای نر فعال، گاوهای نر جوان، مادران گاوهای نر جوان و گاوهای شیرده در طول ۲۵ سال مورد بررسی قرار گرفت. به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر، از یک شبیه سازی تصادفی استفاده شد. یک جمعیت الکترونیک گاو شیری با استفاده از نرم افزار برنامه نویسی ویژوال بیسیک طراحی و استراتژی های مورد نظر روی آن اعمال گردید. دو استراتژی مورد مقایسه قرار گرفت که عبارت بودند از ۱- برنامه آزمون نتاج گاوهای شیری بدون استفاده از اطلاعات مولکولی (WSS) 2-برنامه آزمون نتاج به همراه استفاده از اطلاعات QTL در انتخاب (WSS+QTL). میانگین برتری ژنتیکی در چهار مسیر ذکر شده در استراتژی WSS+QTL نسبت به WSS به ترتیب معادل ۱/۶۱ و ۲/۰۸ و ۰/۲۹ و ۲/۶۷ درصد به دست آمد. نتایج نشان داد اگرچه استفاده از اطلاعات مولکولی منجر به پیشرفت ژنتیکی معنی داری در هر چهار مسیر انتخاب می گردد ( ۰/۰۵ > P) اما مقدار آن از نظر عددی چشمگیر نیست. به نظر میرسد به منظور افزایش برتری ژنتیکی استراتژی های مبتنی بر اطلاعات مولکولی لازم است از اطلاعات چندین QTL به طور همزمان استفاده شود.