سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا مروت – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی محیط زیست
میرمهرداد میرسنجری – استادیار و مدیرگروه محیط زیست دانشگاه ملایر

چکیده:

از مهمترین علل تخریب و زوال اکوسیستم های طبیعی به ویژه جنگلها نبود بازاری برای تعیین ارزش خدمات تولید شده توسط این اکوسیستم ها و درنتیجه رایگان پنداشتن این خدمات است درواقع بخش وسیعی ازکالاها و خدمات جنگلها ازماهیت کالاهای عمومی برخوردارند و بازار مشخصی برای سنجش ارزش آنها وجود ندارد روشهای ارزش گذاری اقتصادی به منظور رفع این مشکل و براورد ارزش اقتصادی این کالها و خدمات با استفاده از شیوه های غیر بازاری به وجود آمده اند علم اقتصاد ابزارهای مناسبی برای استفاده بهینه از کالاها و خدمات اکوسیستمی ایجاد کرده است ایجاد پیوستگی میان محیط زیست و نظام اقتصادی یک ضرورت است دراین مقاله با تکیه برمعرفی کالا و خدمات اکوسیستم جنگل سعی در انعکاس مزایای ارزشگذاری اقتصادی جنگلها دارد