سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فرشاد تجاری – دانشیار آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
غلامرضا اسماعیلی – دانشجوی دکترای تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
الهه حجت خواه –

چکیده:

یکی از ویژگی های برجسته مجموعه ورزش های تفریحی دانشجویان، ایجاد حس مشارکت اجتماعی است که در برنامه ها و خدمات چنین امکاناتی به طور تعمدی معرفی می شود. برنامه ورزش های فوق برنامه، ابزار نیرومندیبرای تعامل دانشجویان فراهم می کنند. این تحقیق برای بررسی مزایای اجتماعی مشارکت دانشجویان دوره لیسانس در ورزش های دانشگاهی طراحی شده است. تحقیق ها به طور تصادفی در بین دانشجویانی که در برنامه هایورزشی مختلف دانشگاهی شرکت می کردند توزیع شد )تعداد = ۱۵۵ (. با توجه به شرکت دانشجویان در ورزش های فوق برنامه، تفاوتهای آشکاری در مزایای اجتماعی گزارش شده این ورزشها وجود دارد. همچنینبرنامه های ورزشی تفریجی باید با اهداف تهادی حفظ این ورزشها به ورزش های فوق برنامه پیوند داده شود . این امر از طریق تأکید بر نقش ورزش های دانشگاهی در پیوند اجتماعی دانشجویان طی شرکت در ورزش هایتفریحی صورت می گیرد. برای بررسی بیشتر، پیشنهاداتی در زمینه محدودیت های این تحقیق ارائه شده است . نظر به اینکه بیشتر دانشگاهها با توجه به امور دانشجویی، خدمات دانشجویی به ورزشهای تفریحی می پردازند، پیوند این برنامه با نتایج سودمند شرکت در چنین برنامه های ورزشی، آشکارتر می شود. تاکنون شواهد موجود برای تأییدچنین ادعاهایی اغلب بصورت روایتی است و ریشه در تجارب کلی شرکت در این رشته های ورزشی دارد. با این وجود، بخش اصلی تحقیقات و نوشته جات شروع به اثبات چنین ادعاهایی کرده است. تأثیر مشارکت در فعالیتهایفوق برنامه بر تجارب دانشگاهی دانشجویان نیز به خوبی به اثبات رسیده است . همچنین شرکت در ورزشهای تفریحی فواید متعددی دارد که عبارتند از: کاهش استرس، خودباوری، افزایش GPA ، پیشرفت دانشجو و سهولتیکپارچگی اجتماعی