سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی سلیمانی گلوجه – دانشجوی کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
نصراله جباری – استادیار فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
مهناز تمیمی – دانشجوی کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
توفیق جانه – دانشجوی کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

چکیده:

در طبیعت بیش از صدها ایزوتوپ وجود دارد که د رمیان آنها ایزوتوپ های رادیواکتیو بسیار متعددند این ایزوتوپ ها در سنگ ها و مصالح ساختمانی هم ممکن است دیده شوند برای تعیین میزان پرتوزایی این عناصر از شاخصهای اکتیویته خطر داخلی، خطر خارجی و دوز موثر استفاده می کنند شاخصهای اکتیویته براساس اندازه گیری غلظت اکتیویته رادیم ، توریم و پتاسیم محاسبه م یشوند عناصر رادیواکتیو در طبیعت از دو طریق پرتوزایی داخلی و خارجی م یتوانند خطرساز باشند مقادیر توصیه شده برای شاخصهای پرتوگیری داخلی و خارجی به ترتیب ۱/۵ و ۱ است مقدار متوسط دوز موثر سالیانه انسان درمناطق با پرتوزایی زمینه بالا حدود ۲/۴ mSv/y براورد شده است که از این مقدار حدود ۱/۲۵ mSv/y ناشی از استنشاق گاز رادون و مابقی مربوط به سایر منابع پرتوزای طبیعی می باشد