سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش پیل سوختی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ایلین راه نورد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
سوسن روشن ضمیر – پژوهشکده سبز (انرژی و محیط زیست) دانشگاه علم و صنعت ایران دانشیار دانشک

چکیده:

پیل های سوختی غشاء تبادل پروتون دانسیته جریان بسیار بالایی دارند. یونومر پرفلوئوروسولفونیتد نظیر نفیان به عنوان الکترولیت، یکی از اجزای کلیدی این نوع پی لهای سوختی است. این یونومر فقط بین آند و کاتد برای جداکردن گازهای واکنشگر به کار نمی رود بلکه یکی از اجزای مهم الکترودهای نفوذ گازی برای بهبود واکنش پذیری است . در پیل های سوختی غشاء تبادل پروتون، وجود فیلم های یونومر بر روی ذرات کاتالیست در نواحی سه فازی جهت ساخت الکترودهای نفوذ گازی با واکنش پذیری بالا، بسیار مهم است. لذا الکترودهای نفوذ گازی با اختلاط الکتروکاتالیست با محلول یونومر یا توسط تلقیح یک محلول یونومر داخل لایه کاتالیست متخلخل ساخته می شوند. از آن جا که گازهای واکنشگر و پروتون ها از میان فیلم نازک یونومر عبور م یکنند، ضخامت فیل مهای یونومر از جهت انتقال جرم بایستی مقداری بهینه باشد . مسئله دیگر دسترسی یون به خوبی دسترسی گازهای واکنشگر است. تغییر در نوع و مقدار یونومر بطور همزمان بر روی عبورپذیری گاز، فعالیت کاتالیستی و مقاومت یونی تاثیر می گذارد. تحقیقات متعددی روی انواع یونومرها نظیر یونومر فلوئوروسولفونیتد (مثل نفیان)، سولفونیتد پلی اتر اتر کتون، سولفونیتد پلی آریلین اتر و فسفریک اسید دوپ شده با پلی بنزیمیدازول انجام شده است. در این مقاله، پژوهش های انجام شده در این زمینه ارائه گردید هاند