سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار اقتصاد سلامت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

خسرو کشاورز – دانشجوی اقتصاد و مدیریت دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران
سعید معنوی – کارشناس معاونت درمان وزارت بهداشی و درمان و آموزش پزشکی
امیر هاشمی مشکینی – دانشجوی اقتصاد و مدیریت دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران
علی فرزانه – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشگاه علوم پزش

چکیده:

از آنجایی که بسیاری از ابزارهای فعلی محدودیت هایی دارند و استفاده از آنها در عمل با دشواری هایی همراه است که می تواند به عود مجدد بیماری یا عوارض جانبی خاصی منجر شود بنابراین ابزارهای جدید با اثرات درمانی بهتر و مکانسیم های نو و جدید موردنیاز است. لذا تلاش برای یافتن ابزاری با اثربخشی بالینی و هزینه اثربخشی مناسب یکی از اولویت ها می باشد. در این مطالعه آنالیزایمنی، اثربخشی و جنبه هزینه ای بالون دارویی برای درمان بیماری کرونری آرتری در ایران مورد توجه قرارگرفته استبه منظور ارزیابی ایمنی، اثربخشی و جنبه هزینه ای بالون دارویی یک مطالعه مرور نظامند روی مطالعات منتشر شده طراحیشده است. پایگاههای اطلاعاتیgoogle scholar و Scopus ،Pubmedبا کلمات کلیدی همچون،balloon angioplastyDrug Eluting Balloon and cost effectiveness ،Drug Eluting Stent ،Drug Eluting Balloonمورد جستجو قرار گرفته است یافته ها نشان می دهد که بر اساس شواهد موجود در دنیا و همچنین مصاحبه با متخصصین مربوطه در کشور و تایید آن بهنظر می رسدDEBبالاخص در درمانSVD و ISRفناوری ایمن و اثربخشی محسوب می شود و در صورت در دسترس بودن آن ارجح است که از بالون دارویی استفاده شود.