سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

رحیم قاسمیه – استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
خداکرم سلیمی فرد – استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
میثم دسترنج – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

امروزه روش طراحی مبتنی بر بدیهیات ۲ در علوم مخلتفی از مدیریت و مهندسی مورد استفاده قرار گرفته است که پژوهشگران بسیاری در این زمینه به مطالعه پرداختندو از تکنیک مورد مطالعه استفادههای فراوانی در زمینههای مختلف انجام دادهاند. اما تاکنون مطالعهای به منظور ارزیابی تمام پژوهشهای صورت گرفته در رابطه با کاربردهای این تکنیک، وجود ندارد. این مطالعه با مروری جامع بر ادبیات، موارد استفاده از این روش را در پنج گروه تصمیمگیری، طراحی سیستم، طراحی محصول، طراحی سیستم تولیدی، طراحی نرم افزار طبقهبندی میکند. این تکنیک اولین بار توسط آقای سو برای طراحی محصول به کار گرفته شد. در تمام پنج گروه بیان شده در این پژوهش آقای سو بکارگیری این روش را پیشنهاد داده است. بیشترین کاربرد این روش، در سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ بوده است که پژوهشگران زیادی به استفاده از آن پرداخته اند. همچنین در حیطه تصمیمگیری، روش طراحی مبتنی بر بدیهیات، بالاترین کاربرد و انعطافپذیری را دارا میباشد