سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جبار فلاحی، – دانشجوی دکتری اکولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
رضا قربانی – عضو هیئت علمی گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
مهسا اقحوانی شجری – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی

چکیده:

بسیاری از بیماری های خاکزی در نتیجه کاهش تنوع زیستی میکروارگانیسم های خاک به وجود می آیند. بنابراین حفظ موجودات مفید خاکزی که با حمله، مقابله و سایر روش های آنتاگونیستی در کنترل عوامل بیماری زا نقش دارند، جمعیت این عوامل بیماری زا را تا سطحی که بتوان آن ها را مدیریت نمود، کاهش خواهد داد. یکی از این موجودات خاکزی مفید قارچ های میکوریزا می باشند که در افزایش رشد و نمو گیاه در شرایط تنش و نیز در کنترل بیولوژیک عوامل بیماری زای گیاهی کارایی دارند. به علاوه این قارچ ها اثرات مهمی بر روی واکنش های متقابل گیاه با پاتوژن ها و حشرات دارند