سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مائده خردمندی – دانشجوی کارشناسی ارشد عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد
سیده طاهره نصیری تاکامی – دانشجوی کارشناسی ارشد عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

امروزه با توجه به افزایش تقاضای مصرف کنندگان به مصرف گوشت و فراورده های گوشتی سالم و ایمن با حداکثر کیفیت و ظاهر مناسب با تغییراتی بربسته بندی ها و فیلمهای به کاررفته صورت گرفته است دراین مقاله بسته بندیهای نوین و فیلمها و تکنولوژی های بکاررفته بررسی شده است گوشت ماده غذایی است که می توانددر طی حمل و نقل شرایط فاوری و از طریق سطوح در تماس الوده گرد که بسته بندی مناسب می تواند از الودگی جلوگیری کند با توجه به تاثیر فیلمهای بسته بندی بر کیفیت گوشت امروزه محققان تلاشهایی جهت رسیدن به روشهایی برای افزایش زمان ماندگاری گوشت بدن کاهش کیفیت انجام داده اند برای دست یافتن به کیفیت مورد نظر و بهبود درم دت ماندگاری گوشت و کاهش ضایعات انواعی از تکنولوژی بسته بنید با فیلمهای پوشش دهنده با خواص گوناگوندر بعد تجاری گسترش یافته است. این فیلم ها به همراه عوامل ضدمیکروبی افزوده شده با ساختارشان برحفظ رنگ کیفیت و پایداری میکروبی موثر میب اشند.