سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی فولادی پناه – هیأت علمی، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز (نویسنده مسئ
مهدی جورابلو – هیأت علمی، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده:

شبیهسازی جریانات رودخانهای تحت تاثیر متقابل جریان و رسوب، تنوع اندازه ذرات رسوب، تغییرات طولی و عرضی پارامترهای هیدرولیکی است. به همین دلیل، تاثیر این عوامل باعث میشود تا مدلهای عددی بسیار متنوعی برای شبیه- سازی جریانات رودخانهای ارائه شود. با توجه به طبیعت بسیار پیچیده جریان و انتقال رسوب در رودخانهها، لازم است تا هر یک از عوامل مذکور به طور مناسب مدلسازی شده، تا در نهایت شبیهسازی عددی با دقت قابل قبول انجام شود. در مدلهای عددی، درجه اطمینان به شبیهسازی تا حد زیادی تابعی از مقدار شناخت دقیق فیزیک مسئله است. دستهای از مدلها جنبه نظری و تحقیقاتی و دسته دیگر جنبه کاربردی دارند. بنابراین لازم است با توجه به نوع کاربری مورد نیاز، مدلی انتخاب و استفاده شود که جوابگوی نیاز طرح باشد. در این مقاله انواع مدلهای عددی جریان و انتقال رسوب همراه با محدودیتهای هر مدل تشریح شده است. خواننده پس از مطالعه این مقاله قادر خواهد بود نوع مدل مورد نیاز خود را به درستی انتخاب نماید