سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عزیز همایونی راد – استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز
مختار اصلان شیرزاده – دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده:

پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های زنده ای هستند که زمانی که به میزان مناسبی توسط میزبان دریافت می شوند اثرات مفیدی را برای میزبان خودفراهم می کنند بیشتری باکتریهای پروبیوتیک به جنس بیفیدوباکتریومو لاکتوباسیلوس ها تعلق دارند اگرچه معمول ترین ماتریس غذایی برایباکتریهای پروبیوتیک فراورده های لبنی هستند این امکان وجود داردکه غذاهای پروبیوتیکی از ماتریس های مختلفی مثل غذاهای تخمیری غیرلبنی نیز فراهم شوند پروبیوتیک ها عمدتا میکروارگانیسم هایی با منشا انسانی یا حیوانیه ستند اما برخی تحقیقات نشان داده اند که این میکروارگانیسم ها درسوبستراهای غیرلبنی تخمیری نیز وجود دارند درصورت عدم دسترسی به محصولات لبنی یا محدود مصرف مواد لبنی درنتیجه عدم تحمل لاکتور و زمحتوای کلسترول بالای لبنیات محصولات غیرلبنی تخمیری مورد توجه بیشتری قرار میگیرند.