سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد منتشری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن-اکتشاف، دانشکده مهندسی معدن ومتا
زینب میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت کارافرینی فرهنگی، دانشگاه هنر اصف
رضا دهقان سیمکانی – استادیار فراوری مواد معدنی، مرکز پژوهشی زغالسنگ، دانشکده مهندسی معد

چکیده:

در حال حاضر اغلب عملیات معدنی در معادن زغالسنگ در زون گازدار صورت میگیرد. در آینده نیز با گسترش و توسعه معادن و عمیقتر شدن آن مسلماً مسائل و مشکلات ناشی از گازها در معادن زغال- سنگ افزایش مییابد. گرچه تاآنون این امکان به وجود نیامده است آه بتوان معدنکاری را به طور آامل ایمن ساخت ولی در عین حال باید با استفاده از دانش فنی و تکنولوژی نوین و سایر امکانات موجود خطرات ناشی از هجوم گاز به کارگاه یا انفجار را به حداقل رسانید. یکی از خطرهایی آه میزان آن در معادن زغالسنگ جهان نه تنها آاهش محسوسی نیافته بلکه به در .« انفجار ناشی از گاز متان و گرد زغال است » ویژه در ممالک در حال توسعه، نیز افزایش یافته است این مقاله تکنولوژیهای نوین زهکشی گاز متان در معادن زغالسنگ مرور شده است. با توجه به تجربههای بدست آمده از کشورهای پیشرفته، سرمایهگذاری برای زهکشی گاز متان از معادن زغالسنگ در کوتاه مدت با توجه به گازخیزی معدن، باعث ایجاد محیط معدنکاری ایمن و استفاده از گازی با کیفیت مناسب میشود. مشکلات زهکشی گاز متان در معادن زغالسنگ میتواند توسط به کارگیری تکنیکهای موجود حل شود. اجرای صحیح سیستمهای زهکشی میتواند نصب صحیح سیستم نگهداری، کنترل منظم و تکمیل طرحهای حفاری سیستماتیک را بهبود ببخشد. در انتها براساس یافتههای مروری این تحقیق پتانسیلهای استفاده از فناوریهای نوین در معادن زغال- سنگ داخلی پیشنهاد شده است.