سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن احمدآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی،گروه جغرافیا،دان
فرشته احمدآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی،گروه جغرافیا،دان
هادی سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری،گروه جغرافیا،دانشگ

چکیده:

گردشگری یکی از مهم ترین پدیده های فرهنگی- اجتماعی و از بزرگ ترین صنایع جهان کنونی به شمار می رود که آثار اقتصادی و فرهنگی فراوانی را به دنبال دارد و با توجه به دامنه ی تقاضا و نیازهای فضاهای جغرافیایی رو به توسعه بوده،از اهمیت و جاذبه ی خاص برخوردار است و دارای زیرشاخه های گوناگونی است.ازجمله مهم ترین این زیرشاخه ها،توریسم روستایی است که از مردمی ترین اشکال گردشگری محسوب می شود و اگرچه راه حلی برای تمامی مشکلات مناطق روستایی محسوب نمی شود،اما یکی از شیوه هایی است که علاوه بر بهبود و رشد اقتصادی،امکان پاسداشت مواریث فرهنگی و آداب و رسوم محلی را می تواند فراهم آورد.بنابراین پژوهش حاضر به دنبال آن است تا ضمن بررسی وضعیت صنعت گردشگری،آثار این پدیده را در مناطق روستایی مورد ارزیابی قرار داده و با ارائه ی راهکارهایی بتواند درراستای تحقق اهداف گردشگری روستایی گام موثری بردارد.نتایج تحقیق نشان دهنده ی آن است که داشتن مدیریت کارآمد و اهمیت مشارکت مردم محلی در امور مربوط به گردشگری روستایی وبه طورکلی اجرای برنامه ریزی عقلایی در زمینه گردشگری جهت نیل به سمت اهداف گردشگری پایدارلازم وضروری به نظرمی رسد و از این طریق می توان آثار منفی گردشگری را خنثی کردوبه حداقل رساند.روش تحقیق درمقاله ی حاضر نیز به شیوه ی کتابخانه ای است که با استفاده از الگوهای نظری،قضایای مرتبط با تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی ارائه گردیده است