سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش فناوریهای پالایش در محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رویا پیشگر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران محیط زیست
قاسم نجف پور –
بهرام نوایی نیا –
زینب بخشی –

چکیده:

پژوهشهای انجام شده برروی سینتیک تجزیه بیولوژیکی فنول مورد بررسی قرارگرفت مطالعات انجام شده نشان داد که غلظت اولیه فنول شرایط محیطی حجم و سن ماده تلقیح و وجود سوبسترای مکمل بر فعالیت میکروارگانیسم ها موثر است ارگانیسم های مختلف قادر به حذف فنول در محدوده ۳۰۰۰-۲۵ mg/l هستند فنول بر فعالیت میکروارگانیسم ها اثر بازدارنده داشته و افزایش دما به میزان اندکی نرخ تجزیه فنول را افزایش میدهد تفاوت در مقادیر پارامترهای بیوسینتیکی تجزیه فنول ممکن است به دلیل تفاوت در نوع میکروارگانیسم غالب حجم تلقیح و شرایط محیطی باشد.