سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فاطمه رحیمی اجدادی – دانشجوی کارشناسی ارشد
یوسف عباسپورگیلانده – استادیارگروه مهندسی ماشینهای کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبی
عزت اله عسکری اصلی ارده – استادیارگروه مهندسی ماشینهای کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبی

چکیده:

یکی از خصوصیات مهم خاک که در رابطه بین خاک و گیاه و همچنین در مطالعه اثر متقابل خاک- ماشین مطرح میباشد،استحکام خاک یا به عبارتی مقاومت مکانیکی خاک میباشد. روش معمول اندازهگیری مزرعهای مقاومت مکانیکی که دردهههای اخیرمقبولیت بیشتری بین محققان داشته است، بکارگیری نفوذسنج مخروطی می باشد و اندازه گیری های آن بصورت ایستگاهی است که نیازمند صرف وقت و نیروی اپراتوری بالایی میباشد. بخصوص در تهیه نقشه های مقاومتمکانیکی که در کشاورزی دقیق بکار میرود روش کاربردی نخواهد بود. انگیزه غلبه بر محدودیتهای استفاده از نفوذسنج- های مخروطی دستی از یکطرف و توسعه سنسورهای الکترونیکی در سال های اخیر از طرف دیگر، باعث گردید رویکردهای اخیر در این زمینه بیشتر به سمت روشهای در حال حرکت و پیوسته اندازه گیری مقاومت مکانیکی خاک منعطف گردد. در این مقاله سعی گردیده است، روند و چگونگی تکامل این فرآیند تا حال حاضر مورد بررسی قرار گیرد