سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

مریم محسنی – کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
فرید خوش الحان – استادیار گروه فناوری اطلاعات

چکیده:

دانشبه عنوان اصلی ترین ایجاد کننده مزیت رقابتی، نقشاساسی را در توان رقابت پذیری سازمان های دانش محور ایفامی کند و اشتراک دانش یکی از مهمترین عامل ها در موفقیت این سازمان ها است. وجود اعتماد یکی از عوامل مهم تسهیل کننده اشتراک دانش است. در این مقاله، مروری بر رویکردهای ارزیابی اعتماد برای اشتراک دانش با تأکید بر سازمان های دانش محور خواهیم داشت. بدین منظور ابتدا مروری بر مفهوم سازمان های دانش محور و اشتراک دانش ارائه خواهد شد و سپس مفهوم اعتماد، عوامل شکل گیری اعتماد برای اشتراک دانش و رویکردهای ارزیابی اعتماد برای مدلسازی و اندازه گیری سطح اعتماد، مورد بررسی قرار می گیرند. مقایسه بین ادبیات موجود، نیاز به ارائه چارچوبی جامع برای ارزیابی و اندازه گیری سطح اعتماد در سازمان های دانشمحور با در نظر گرفتن همه عوامل مؤثر بر اعتماد، را نشانمیدهد.