سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

سیدعلی حسینی – استادیار دانشگاه الزهرا (س)
هانیه حکمت – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا (س)
معصومه کاشف – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا (س)

چکیده:

استفاده از مدلCAPM یکی از رایج ترین روش ها برای اندازه گیری و برآورد بازده مورد انتظاردارایی های سرمای های است . در جهت رفع انتقادات وارد بر این مدل، محققان ویرایش های متعددی ازآن کرده اند. این مقاله، مروری بر ویژگی های اصلی مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمای های فراهم می کند و همچنین برخی ویرایش های مدلCAPMرا در قالب مد لهای تک عاملی( مدلCAPM سنتی وCAPMشرطیCCAPM-و چند عاملی(F&F-APT-DCAPM -RBM به همراه ارائ هی روابط جبری، خصوصیات، نقاط ضعف و انتقادات وارد بر هر یک بررسی می کند