سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید زینالی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه شیراز
ناصر طالب بیدختی – استاد گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه شیراز
مجتبی جندقیان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنع
ساسان توکل – گروه سازههای هیدرولیکی، موسسه تحقیقات آب، تهران

چکیده:

در این مقاله مراحل شبیهسازی بلندمدت مورفولوژیک به صورت مختصر توضیح دادهشود. این مراحل شامل کاهش ورودیها، مشخص کردن رویه و نحوه تأثیر تغییرات مورفولوژیک روی نوسانات جریان و بزرگتر درنظرگرفتن گام زمانی موثر مورفولوژیک، میباشد.در بحث مشخص کردن رویه و نحوه تأثیر تغییرات مورفولوژیک روی نوسانات جریان، روشهای میانگینگیری جزر و مدی، اصلاح پیوستگیRAM آنلاین با فاکتورمورفولوژیک وMORFAC معرفی میشوند. در بخش بزرگتر درنظر گرفتن گام زمانی موثر مورفولوژیک نیز،روشهای برونیابی خطی مستقیم، برونیابی مرکزی روی زمان، تعمیم یک دوره جزر و مدی و بسط انتقال رسوب به عنوان تابعی از تغییرات بستر، شرح داده شدهاند.