سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن شیخ حسن – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج
رویا مطلبی چالش تری – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج
حسن رهنما – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج
سیدکمال کاظمیتبار – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

کلزا یکی از گیاهان روغنی مهم در جهان به شمار می رود. وجود پروتکل های مختلف و کارا در مورد کشت بافت ارقام مختلف کلزا، آسان بودن نسبی مدیریت کشت بافت این گیاه و همچنین پاسخ مناسب آن نسبت به تکنیک های کشت بافتی و مولکولی، این گیاه را به عنوان مدل مناسبی جهت انتقال ژن با هدف بهبود صفات زراعی و ایجاد خصوصیات جدید معرفی می کند. در کشت بافت این گیاه از ریزنمونه های مختلف نظیر محور زیرلپه و لپه و از رو شهای مختلف مهندسی ژنتیک نظیر بمباران ذره ای، الکتروپوریشن و انتقال به واسطه آگروباکتریوم استفاده شده است. بااین حال، در بیشتر تحقیقات انجام شده در کلزا از روش تراریختی به کمک اگروباکتریوم تومه فاشینس استفاده شده است. کارایی انتقال ژن در کلزا وابسته به ژنوتیپ، نوع و سن ریزنمونه بوده و ترکیب های متفاوت محیط کشت از لحاظ محتوی هورمونی و منبع کربن نیز در آن موثر می باشند. هدف از این مطالعه بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه کشت بافت و انتقال ژن به گیاه کلزا می باشد