سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت)

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا طجرلو – دکتری حقوق عمومی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران
محمدامین سالاریان – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی
امیر اسلامیه همدانی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از موارد و موضوعات اساسی در زمینهی پروژههای نفتی، نحوهی تأمین سرمایهی لازم جهت اجرای پروژههای مزبور است.با توجه به این که، شرکتهای بین المللی نفتی ۱،یا شرکت ملی نفت ۲،چگونه و از چه طریقی در تأمین سرمایهی لازم جهت اجرای طرحهای نفتی خود اقدام میکنند، نتایج وآثار مالی آن نیز، بالتبع، متفاوت خواهد بود، به طور کلی، تأمین مالی به دو بخش تقسیم می شود: تأمین مالی شرکتی و تأمین مالی پروژهای. در این مقاله سعی بر آن است که به بررسی قالب های قراردادی تامین مالی پروژه ای با نگاهی به صنعت نفت و گاز و همچنین نگاهی گذرا به قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آییننامه اجرایی آن جهت جذب سرمایه گذار خارجی برای طرحها و پروژه های در کشور پرداخته می شود.